Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Gò Quao

*Trưởng phòng:

– Nguyễn Tấn Phát

– ĐT cơ quan: 02973824037

– DĐ: 0918662272

– Email: [email protected]

*Phó Trưởng phòng:

– Nguyễn Thị Hạnh

– ĐT cơ quan: 02973824037

– DĐ: 0977498886

– Email: [email protected]

*Phó Trưởng phòng:

– Trịnh Ngọc Thanh Trường

– ĐT cơ quan: 02973824037

– DĐ: 0914933889

– Email: [email protected]

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.