Triển khai kế hoạch số 33 của Tỉnh ủy Kiên Giang

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

             Tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước: “Chống dịch như chống giặc ”, “Kiên định thực hiện mục tiêu kép phòngchống dịch hiệu quả đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sốngbảo vệ sức khỏe Nhân dân khẳng định những thành tựu đạt được của đất nước, của địa phương trong bối cảnh, cả thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19; khẳng định công tác phòng, chống dịch của cả nước, của địa phương đang đi đúng hướng và đã đạt được một số kết quả bước đầu rất quan trọng.

           Tập trung phân tích, lý giải sâu sắc, cụ thể chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉnh quyền, đoàn thể các cấp, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch, phát triển kinh tế-xã hội được nêu trong Kết luận số 07-KL/TW, ngày 11-6-2021 của Bộ Chính trị “về một số nhiệm vụ trọng tầm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế-xã hội”; Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19, ngày 29-7-2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghị quyết số 30/2021/QH15, ngày 28-7-2021 của Quốc hội “về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV”; Nghị quyết số 86/NQ-CP, ngày 06-8-2021 của Chính phủ “về các giải pháp cấp bách phòngchống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15, ngày 28-7-2021 của Quốc hội khóa XV”; Nghị quyết số 105/NQ-CP, ngày 09-9-2021 của Chính phủ “về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 các công điện, kết luận của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh,… Chú trọng tuyên truyền, nhấn mạnh, tạo sự thống nhất nhận thức khống chế dịch tuyệt đối là rất khó khăn; “phòng dịch vẫn là chính, là cơ bản, chiến lược, lâu dài; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác”, Các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị cần chủ động các phương án, kịch bản chống dịch thích ứng, phù hợp, hiệu quả, với tỉnh thần “bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết; “Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, văn hóa, môi trường để chạy theo tăng trưởng kính tế đơn thuần, vì mục tiêu cuối cùng là sức khỏe, tính mạng, hạnh phúc, ấm no của Nhân dân… Công tác phòng, chống dịch phải “từ xa, từ sớm, từ cơ sở”, người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thề trong phòng, chống dịch; xã, phường, thị trấn thật sự là “pháo đài”, người dân thật sự là “chiến sĩ” trong phòng, chống dịch. Tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước: “Chống dịch như chống giặc ”, “Kiên định thực hiện mục tiêu kép phòngchống dịch hiệu quả đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sốngbảo vệ sức khỏe Nhân dân khẳng định những thành tựu đạt được của đất nước, của địa phương trong bối cảnh, cả thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19; khẳng định công tác phòng, chống dịch của cả nước, của địa phương đang đi đúng hướng và đã đạt được một số kết quả bước đầu rất quan trọng …

  Chi bộ Trường Trung học cơ sở thị trấn Gò Quao: lãnh đạo nâng cao chất lượng dạy và học