Gò Quao khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2022

Ngày 13/6/2022, Trung tâm Chính trị huyện Gò Quao phối hợp các Ban xây dựng Đảng tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2022. Đến dự có đồng chí Trương Minh Khiêm, Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng.

Lớp học diễn ra từ ngày 13/6/2022 đến 12/8/2022 với 55 học viên của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện.

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu 18 bài theo Hướng dẫn 65-HD/BTGTW ngày 11/12/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình sơ cấp lý luận chính trị như: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; kinh tế hàng hóa; chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa; cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; công nghiệp hóa, nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – mô hình kinh tế tổng quát; nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội; cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền; Đảng lãnh đạo 02 cuộc kháng chiến chống xâm lược xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc (1945-1975); Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-2011). Ngoài ra, các học viên còn được thảo luận, nghe thời sự, tình hình địa phương và tham gia nghiên cứu thực tế để đủ điều kiện thi đánh giá kết quả khóa học.

  Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Chương trình GDPT mới phải tạo ra động lực phát triển mới

Phát biểu chỉ đạo tại lớp học, đồng chí Trương Minh Khiêm, Phó Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng Lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức đã được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Ngay trong những năm đầu tiên thành lập Đảng, xây dựng chính quyền cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ sự cần thiết phải đào tạo, bồi dưỡng Lý luận chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thực sự có năng lực đáp ứng yêu cầu, tính chất mới của công việc trong một xã hội mới và phải thực sự là những công bộc của dân. Do đó, đồng chí Trương Minh Khiêm, yêu cầu Trung tâm chính trị cùng Ban cán sự lớp học cần thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ trong tổ chức và giảng dạy; các học viên cần nghiên cứu, học tập nghiêm túc để nắm vững những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, từ đó củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đề nghị các học viên đề cao ý thức, trách nhiệm, cố gắng phấn đấu trong học tập, nỗ lực khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc cơ quan để tham dự các buổi học đầy đủ, thực hiện nghiêm nội quy, quy định của Trung tâm Chính trị huyện và của lớp học đề ra. Phấn đấu kết thúc khóa học 100% học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và đạt kết quả cao nhất.

  Gò Quao tổng kết Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi Tiểu học và Trung học cơ sở cấp huyện, năm học 2022-2023

Ảnh: Đồng chí Trương Minh Khiêm (đứng trên bục), Phó Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2022.

Thông qua lớp sơ cấp lý luận chính trị nhằm giúp học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực công tác, nhằm củng cố, nâng cao niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng và của cách mạng Việt Nam, vận dụng đúng đắn chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các kiến thức đươc trang bị vào thực tế, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Sau khi hoàn thành chương trình nội dung khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành sơ cấp lý luận chính trị./.

https://goquao.kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/21/1849/Go-Quao-khai-giang-lop-so-cap-ly-luan-chinh-tri-nam-2022.html