Gò Quao triển khai mô hình công dân học tập, giai đoạn 2021-2030

Để thúc đẩy việc học tập suốt đời trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn huyện, UBND huyện Gò Quao đã đề ra mục tiêu hình thành mô hình “công dân học tập”. Mục tiêu này nhằm tạo điều kiện thuận lợi, công bằng cho mọi công dân tham gia học tập suốt đời, ứng dụng kỹ năng số và đáp ứng yêu cầu chương trình chuyển đổi số, góp phần xây dựng xã hội học tập theo Quyết định 1373 ngày 30-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch số 72, ban hành ngày 09-5-2023, đã được UBND huyện Gò Quao nhằm triển khai mục tiêu này trong giai đoạn 2021-2030. Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn được yêu cầu triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện mô hình “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập”, “đơn vị học tập”, mô hình “cộng đồng học tập” cấp xã. Điều này tạo ra mối quan hệ chặt chẽ giữa các mô hình, đảm bảo thiết thực, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tế cơ quan, đơn vị.

  Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2023) và 13 năm ngày Phụ nữ Việt Nam

Công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của việc thực hiện mô hình công dân học tập cần được đẩy mạnh qua hệ thống truyền thanh, phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của huyện, xã. Tổ chức quán triệt trong các cơ quan, tổ chức, các cơ sở giáo dục, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trong huyện.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động học tập suốt đời, xây dựng mô hình công dân học tập; kết nối thông tin dữ liệu, khai thác các trang thông tin điện tử, chuyên đề…giúp tuyên truyền phổ biến, tập huấn nâng cao hiểu biết cho cán bộ hội, hội viên khuyến học và người dân về các nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài và xây dựng mô hình công dân học tập. Điều này nhằm tạo sự chuyển biến về chất lượng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch và đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài trong huyện.

  Huyện Gò Quao đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong công tác giáo dục và đào tạo

Tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt Chương trình, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng mô hình “công dân học tập” giai đoạn 2021-2030 và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ liên quan đến đổi mới giáo dục, đào tạo, thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Tổ chức hội nghị sơ kết chương trình, biểu dương những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện mô hình. Huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm tăng cường sự đóng góp của cộng đồng trong việc thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, nhân rộng mô hình “công dân học tập”, góp phần xây dựng xã hội học tập.